Bovag Garantie

Occasions die ouder zijn dan 5 jaar, en een aankoopprijs hebben van tenminste € 4.500,- of indien de aankoopprijs weliswaar minder bedraagt dan € 4.500,- maar wél meer is dan 35 % van de oorspronkelijke cataloguswaarde hebben recht op Bovag-garantie. Hieronder wordt verstaan dat de auto minimaal 6 maanden garantie meekrijgt onder de volgende voorwaarden en bepalingen:

Bepalingen en Voorwaarden van het BOVAG-Garantiebewijs.

1. De garantie wordt door de verkoper verleend voor een periode van zes maanden na afgifte van dit bewijs. De garantie geldt voor de koper en niet voor opvolgende rechtverkrijgenden. Door de garantie worden de wettelijke rechten die de koper niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft onverlet gelaten.

2. De garantie betreft zowel het herstel van gebreken die ten tijde van de koop niet waarneembaar waren, als het herstel van gebreken die tijdens de garantieperiode ten gevolge van normaal gebruik zijn ontstaan. De kosten van herstel zijn geheel voor rekening van de verkoper.

3. Reparaties of vervanging van onderdelen ter gelegenheid van normale gebruikelijke onderhoudsbeurten, voor zover niet voortvloeiend uit de gebrekkige uitvoering van de voor de aflevering door de verkoper verrichte onderhoudsbeurt, vallen niet onder de garantie.

4. Evenmin vallen onder de garantie ontstane defecten, die het gevolg zijn van opzet, verkeerd gebruik, of reparaties die niet in verkopers bedrijf of in diens opdracht zijn verricht. Evenmin bestaat er aanspraak op garantie bij schade, ontstaan door deelneming aan snelheidswedstrijden en snelheidsproeven.

5. Niet onder de garantie vallen defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij de koper kan bewijzen dat de defecten niet zijn ontstaan door de van de Europese Economische Ruimte afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen en brandstof etc.).

6. De koper dient zich voor de uitvoering van de garantie altijd tot de verkoper te wenden, tenzij de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de koper kan worden aangetoond aan de hand van de door de reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de
kapotte onderdelen. Indien herstel in Nederland plaatsvindt, dient de reparateur eveneens lid van BOVAG te zijn. De kosten van elders uitgevoerde reparatie worden vergoed tegen het in het bedrijf van de verkoper geldende prijspeil.

7. De garantie strekt zich niet uit tot het vergoeden van schade aan personen en zaken ten gevolge van het breken of defect raken van onderdelen of welke verdere kosten hieruit ook voor de koper mochten ontstaan.

8. De garantie strekt zich evenmin uit tot toebehoren (accessoires), banden, radio en ruiten, alsmede veranderingen aan de auto die na aflevering zijn aangebracht en daaruit voortvloeiende defecten.

9. BOVAG Bemiddelingsbureau. Een koper die klachten heeft over de uitvoering van een garantie dient zich eerst tot de verkoper te wenden. Wanneer dit niet heeft geleid tot een oplossing van zijn klachten, kan hij zich wenden tot het ANWB/BOVAG Bemiddelingsbureau, postbus 1100, 3980 DC te Bunnik, telnr. 0900 269 22 68, 20 eurocent/min. Dit bureau zal in het geschil bemiddelen en trachten het geschil in der minne op te lossen volgens een reglement dat de partijen bij het geschil vooraf ter kennis wordt gebracht.

10. Geschillenregeling:
a. Is de in het vorige lid genoemde bemiddelingspoging niet geslaagd of geeft de koper niet de voorkeur aan een bemiddeling, dan kan de koper het geschil schriftelijk aanhangig maken bij de Geschillencommissie Auto van de Stichting Geschillencommissies, p/a Postbus 90600 te Den Haag (bezoekadres Borderwijklaan 46 2591 XR te Den Haag). In het geval dat is bemiddeld door BOVAG, dient de koper het geschil binnen zes weken nadat is gebleken dat de bemiddeling niet tot een oplossing heeft geleid, bij de Geschillencommissie Auto aanhangig te maken. In het geval dat niet door BOVAG is bemiddeld, dient de koper uiterlijk drie maanden nadat hij de verkoper de klacht heeft voorgelegd, het geschil bij de Geschillencommissie Auto aanhangig te maken.

b. De Geschillencommissie Auto doet uitspraak in de vorm van een bindend advies volgens een reglement dat beide partijen bij het geschil vooraf ter kennis wordt gebracht.

c. Voor de behandeling van het geschil door de Geschillencommissie Auto is de koper een vergoeding verschuldigd.

d. Een uitspraak van de geschillencommissie zal in rechte niet aantastbaar zijn indien meer dan twee maanden na de verzending ervan zijn verstreken en geen beroep op de gewone rechter is gedaan.

11. BOVAG staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden indien verkoper/opdrachtnemer geen gevolg geeft aan het bindend advies en de daarop volgende aanschrijving, terwijl er meer dan twee maanden zijn verstreken na de verzending hiervan zonder dat er een beroep op de rechter is gedaan. De garantstelling van BOVAG betreft een door BOVAG uit te keren bedrag van maximaal 910 EURO, tegen cessie van de vordering van koper/opdrachtgever. Bij bedragen groter dan 910 EURO per geschil, keert BOVAG onder dezelfde voorwaarden het maximale bedrag van 910 EURO uit aan koper/opdrachtgever. Voor het meerdere wordt koper/opdrachtgever aangeboden om zijn vordering aan BOVAG te cederen, waarna BOVAG de betaling daarvan zo nodig in rechte zal vragen.

12. De garantstelling geldt niet indien de rechter het bindend advies vernietigt. In geval van faillissement, surseance van betaling of bedrijfsbeëindiging van verkoper/ reparateur keert BOVAG alleen een bedrag tot maximaal 910 Euro per geschil uit en geldt de garantstelling alleen als
koper/opdrachtgever het geschil aanhangig heeft gemaakt bij de Geschillencommissie Auto, voordat van een dergelijke situatie sprake is.

13. Deze garantie geldt uitsluitend indien BOVAG-garantie is afgegeven door een bij BOVAG aangesloten autobedrijf voor een auto, waarvan de koopprijs tenminste bedraagt: 4500 EURO of indien het aankoopbedrag weliswaar minder bedraagt dan 4500 EURO maar wél meer is dan 35% van de oorspronkelijke cataloguswaarde van de auto.

14. De garantiebewijs mag niet worden aangevuld of gewijzigd.Deze garantiebepalingen zijn tot stand gekomen in overleg met de ANWB en de Consumentenbond in het kader van de CoördinatiegroepZelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad. BOVAG zal deze garantiebepalingen
niet wijzigen dan nadat daarover overleg is gepleegd met deze organisaties.