Autobedrijf van Spundel

ALGEMEEN PRIVACYBELEID

25 mei 2018,

Autobedrijf Van Spundel, hierna te noemen Autobedrijf Van Spundel, gevestigd op Bredaseweg 241, 4704 RN te Roosendaal in Nederland committeert zich aan het op verantwoordelijke wijze beheren van de informatie die u ons verstrekt en de informatie die wij verzamelen, om onze taak als Mitsubishi-dealer, Mazda dealer en Aixam dealer naar behoren te kunnen uitvoeren.

Dit Algemeen Privacybeleid beschrijft hoe Autobedrijf Van Spundel als databeheerder informatie kan verzamelen, gebruiken en delen, in het bijzonder met betrekking tot het gebruik van onze belangrijkste website https://vansprundel.nl/ en andere websites, plus het verlenen van onze diensten, waarbij steeds wordt gerefereerd aan dit Algemeen Privacybeleid.

Voor sommige processen wijkt het privacybeleid van Autobedrijf Van Spundel  af van dit Algemeen Privacybeleid, bijvoorbeeld voor het verwerken van persoonsgegevens van medewerkers of sollicitanten. Medewerkers, flexwerkers, zelfstandigen en sollicitanten kunnen een exemplaar van het betreffende privacybeleid verkrijgen door contact op te nemen met de afdeling verkoop via info@vansprundel.nl

Dit Algemeen Privacybeleid beschrijft:

 • Het soort informatie dat Autobedrijf van Spundel verzamelt
 • Hoe Autobedrijf van Spundel gebruik maakt van de informatiedie het verzamelt
 • Hoe Autobedrijf van Spundel de informatie kan delendie het verzamelt
 • Wettelijke grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens
 • Diensten en content van derden
 • Bescherming en opslag van de informatie die Autobedrijf van Spundel verzamelt
 • Uw keuzen en rechten
 • Hoe u contact met ons kunt opnemen
 • Wijzigingen aan dit Algemeen Privacybeleid

1.1         Het soort informatie dat Autobedrijf van Spundel verzamelt

Autobedrijf van Spundel verzamelt de persoonsgegevens die u ons verschaft, bijvoorbeeld door onze website te bezoeken, ons een e-mail te sturen of een overeenkomst met ons aan te gaan. ‘Persoonsgegevens’ kunnen elke soort informatie zijn die kan worden gebruikt om u te identificeren, of die Autobedrijf van Spundel aan u kan koppelen. Autobedrijf van Spundel kan bepaalde informatie automatisch verzamelen, wanneer u gebruik maakt van onze websites, zich toegang verschaft tot deze websites of met ons communiceert via deze websites. Ook kan Autobedrijf van Spundel informatie verzamelen van andere bronnen, zoals social-mediaplatforms die informatie kunnen delen over hoe u communiceert met onze social media.

Informatie die u ons verstrekt

Autobedrijf van Spundel verzamelt informatie die u ons vrijwillig verstrekt, waaronder de informatie die u met ons deelt via e-mail of andere kanalen, als u zich inschrijft voor Autobedrijf van Spundel -materiaal of hiertoe een verzoek indient, bij het aanvragen van een proefrit, wanneer u zich inschrijft voor een evenement, als u een zakelijke partner van ons bent en wanneer u reageert op onze uitingen of verzoeken tot informatie. De persoonsgegevens die u verstrekt, kunnen bestaan uit uw naam, contactgegevens, titel en informatie over de organisatie waaraan u verbonden bent en uit alle andere persoonsgegevens die u verstrekt.

Informatie die Autobedrijf van Spundel verzamelt van andere bronnen

Autobedrijf van Spundel kan informatie over u ontvangen van andere bronnen, waaronder partners die ons ondersteunen bij het updaten, uitbreiden en analyseren van onze databestanden, nieuwe klanten identificeren en ons helpen fraude te voorkomen of vast te stellen. Autobedrijf van Spundel kan ook informatie over u ontvangen van social-mediaplatforms, waaronder, maar niet beperkt tot, de momenten waarop u met ons communiceert op die platforms, of zich toegang verschaft tot onze social-mediacontent. De informatie die Autobedrijf van Spundel kan ontvangen, wordt bepaald door de privacy-instellingen, voorwaarden en/of procedures van het betreffende social-mediaplatform en Autobedrijf van Spundel beveelt u aan deze te controleren en na te lezen.

Informatie van kinderen

Onze websites en diensten zijn doorgaans niet gericht op kinderen jonger dan 16. Autobedrijf van Spundel verzamelt niet bewust persoonsgegevens van iemand onder de 16 zonder toestemming van ouders of verzorgers. Mocht u bemerken dat Autobedrijf van Spundel desondanks persoonsgegevens van een kind jonger dan 16 heeft verzameld zonder deze toestemming, laat het ons dan a.u.b. weten zodat wij passende maatregelen kunnen nemen.

1.2         Hoe Autobedrijf van Spundel gebruikt maakt van de informatie die het verzamelt

Autobedrijf van Spundel kan de informatie die het verzamelt gebruiken voor:

 • Het beantwoorden van uw aanvragen en het leveren van onderdelen, accessoires en auto’s.
 • Het bieden van de diensten die u van ons verlangt, waaronder het inplannen van technische service.
 • Het operationeel houden van onze websites, deze te verbeteren en problemen op te lossen.
 • Het u toesturen van nieuwsbrieven, marketingcommunicatie en andere informatie of materialen, die u mogelijk interesseren.
 • Het onderhouden van ons relatiebestand.
 • Beter inzicht in hoe mensen gebruik maken van onze websites, waaronder het genereren en analyseren van statistieken.
 • Zakelijke en administratieve doeleinden, waaronder data-analyse, het verzenden van facturen, het vaststellen en voorkomen van (mogelijke) fraude, illegale activiteiten of misbruik van intellectueel eigendom en hier adequaat naar handelen.
 • Contractmanagementdoeleinden, waaronder het beheer van ons relatiebestand van klanten en zakelijke partners.
 • Het meten van de effectiviteit van onze evenementen, promotionele campagnes en publicaties, bijvoorbeeld met behulp van enquêtes.
 • Het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, beantwoorden aan juridische processen of verzoeken om informatie door de overheid of derden, of het beschermen van uw en onze rechten en die van anderen, zodra Autobedrijf van Spundel de noodzaak hiervoor redelijk en gepast acht.

1.3         Hoe Autobedrijf van Spundel de informatie kan delen die het verzamelt

Autobedrijf van Spundel en onze bedrijfsentiteiten wisselen onderling informatie uit voor zakelijke doeleinden, zoals interne administratie, facturering, promotie van onze evenementen en diensten en om u of uw organisatie onze diensten te bieden.

Autobedrijf van Spundel deelt geen informatie die redelijkerwijs u of uw organisatie kan identificeren, voor onafhankelijk gebruik met niet aangesloten entiteiten, door verkoop, verhuur of anderszins. Behalve zoals uitdrukkelijk omschreven in dit Algemeen Privacybeleid, of met uw toestemming vooraf. Autobedrijf van Spundel kan wel informatie delen die niet redelijkerwijs u of uw organisatie kan identificeren, zoals toegestaan binnen de geldende wet- en regelgeving.

Autobedrijf van Spundel is actief in Nederland. Autobedrijf van Spundel kan uw persoonsgegevens uitwisselen voor opslag en verwerking, op basis van de vastgelegde overeenkomsten tussen Autobedrijf van Spundel en uw bedrijfsentiteiten en leveranciers die data namens u verwerken. In sommige landen kunnen andere databeveiligingswetten en -regels gelden dan die in uw land. Voor de uitwisseling van data buiten de Europese Gemeenschap zal Autobedrijf van Spundel de noodzakelijke beveiligingssystemen inzetten in overeenstemming met de geldende wettelijke eisen, om de adequate bescherming van uw data te waarborgen. Dit omvat ook schriftelijke garanties van elke derde partij die toegang heeft tot uw data en de verplichting aan hen om de beveiligingsstandaard aan te nemen die een even hoog beschermingsniveau van uw data waarborgt als dat van Autobedrijf van Spundel (bijvoorbeeld met behulp van standaard contractuele clausules, zoals goedgekeurd door de Europese Gemeenschap). Indien u vragen heeft of meer informatie wilt verkrijgen over het internationaal uitwisselen van uw persoonsgegevens of de toegepaste beveiligingssystemen, neem dan a.u.b. contact met ons op via de gegevens onder aan dit Algemeen Privacybeleid.

Autobedrijf van Spundel kan de informatie die het verzamelt ook vrijgeven aan:

 • Derde zakelijke partijen die namens ons diensten verlenen, zoals ICT-bedrijven, bedrijven die mailingen verzorgen, enquête- en onderzoeksbureaus.
 • Politie, overheidsinstanties of derde partijen met wettelijke toestemming of noodzaak zoals contractueel vastgelegd, of wanneer Autobedrijf van Spundel het redelijkerwijs noodzakelijk acht om deze wettige dienst te verlenen. Onder dit soort omstandigheden onderneemt Autobedrijf van Spundel redelijke pogingen om u vooraf op de hoogte te stellen, voordat Autobedrijf van Spundel informatie vrijgeeft die redelijkerwijs u of uw organisatie kan identificeren, tenzij dit vooraf niet mogelijk of redelijk is onder de gegeven omstandigheden.
 • Dienstverleners, adviseurs, potentiële zakelijke partners of andere derde partijen, in relatie tot het overwegen, onderhandelen of afronden van een transactie waarbij Autobedrijf van Spundel betrokken is, al dan niet in samenwerking met een ander bedrijf, of wanneer Autobedrijf van Spundel activa of een deel hiervan verkoopt, opheft of overdraagt.

1.4         Wettelijke grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens

Er zijn verschillende wettelijke grondslagen waarop Autobedrijf van Spundel zich baseert om gebruik te maken van uw persoonsgegevens, namelijk:

 • Presteren volgens contract –Het gebruik van uw persoonsgegevens kan nodig zijn om te presteren volgens de overeenkomst die u met ons heeft. Als u bijvoorbeeld gebruik maakt van onze websites of diensten, zal Autobedrijf van Spundel uw persoonsgegevens gebruiken om aan uw verzoeken te voldoen en u de gewenste diensten bieden.
 • Toestemming – Autobedrijf van Spundel baseert zich op uw toestemming om (1), technische informatie te gebruiken zoals cookiedata en geolocatiedata als beschreven in dit Algemeen Privacybeleid en (2), uw persoonsgegevens te benutten voor marketingdoeleinden waar dit wettelijk is toegestaan. U kunt deze toestemming op elk gewenst moment weer intrekken door contact met ons op te nemen via de gegevens onder aan dit Algemeen Privacybeleid.
 • Gelegitimeerde belangen– Autobedrijf van Spundel kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor onze gelegitimeerde belangen om onze producten en diensten en de content van onze websites te verbeteren.

1.5         Diensten en content van derden

Onze websites kunnen geïntegreerde content bevatten of links naar content verstrekt door derde partijen (zoals videomateriaal). Dit Algemeen Privacybeleid verwijst niet naar de privacy, beveiliging of andere toepassingen van deze derde partijen die deze content verstrekken.

Autobedrijf van Spundel maakt gebruik van de diensten van derde partijen die het functioneren van onze websites ondersteunen, zoals onderzoeksbureaus. Deze derde partijen kunnen zich bedienen van technologieën om uw online activiteiten te herleiden, in tijd en verdeeld over verschillende websites en online platforms. Klik hiervoor meer informatie.

1.6         Bescherming en opslag van de informatie die wij verzamelen

Autobedrijf van Spundel gebruikt administratieve, technische en fysieke veiligheidssystemen, ontworpen om de informatie te beschermen die Autobedrijf van Spundel verzamelt. Echter, geen enkel informatiesysteem biedt 100% zekerheid. Daarom kan Autobedrijf van Spundel de absolute veiligheid van uw persoonsgegevens niet garanderen. Bovendien is Autobedrijf van Spundel niet verantwoordelijk voor de veiligheid van de informatie die u ons zendt via netwerken die Autobedrijf van Spundel niet beheert, waaronder het internet en draadloze netwerken

Autobedrijf van Spundel bewaart de informatie die het verzamelt voor de tijd die als redelijkerwijs noodzakelijk wordt geacht en alleen voor de doeleinden waarvoor Autobedrijf van Spundel deze informatie verzamelt, waarbij wij aan onze wettelijke verplichtingen voldoen.

1.7         Uw keuzen en rechten

Onderworpen aan de plaatselijk geldende wet- en regelgeving, kunt u bepaalde rechten hebben aangaande de informatie die Autobedrijf van Spundel heeft verzameld en die is gerelateerd aan u. Zo heeft u bijvoorbeeld recht tot inzage en correctie of het wissen van persoonsgegevens, of het beperken van of bezwaar maken tegen het gebruik ervan, net als het recht om data te kunnen overdragen naar aan andere beheerder. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de plaatselijke Autoriteit Persoonsgegevens (als een dergelijke instantie in uw land bestaat).

Autobedrijf van Spundel beveelt u aan contact met ons op te nemen om uw informatie te updaten of te wijzigen zodra deze verandert, of wanneer u van mening bent dat de informatie die Autobedrijf van Spundel over u heeft verzameld onnauwkeurig is. U kunt ook bij ons opvragen welke persoonsgegevens wij van u bewaren, uw persoonsgegevens laten wissen en u kunt bij ons bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door Autobedrijf van Spundel.

1.8         Hoe u contact met ons kunt opnemen

Autobedrijf van Spundel staat graag open voor uw vragen en opmerkingen. Wanneer u contact met ons wilt opnemen over ons privacybeleid of maatregelen voor databescherming, kunt u mailen naar: info@vansprundel.nl

1.9         Wijzigingen aan dit Algemeen Privacybeleid

Autobedrijf van Spundel kan dit Algemeen Privacybeleid van tijd tot tijd updaten. De effectieve datum van het actuele privacybeleid staat altijd boven aan dit document. Autobedrijf van Spundel beveelt u aan deze pagina regelmatig na te lezen.

Onze websites maken ook gebruik van analyseservices zoals Google Analytics, om beter inzicht te krijgen in hoe u gebruik maakt van onze websites en hoe we deze kunnen verbeteren. De informatie die met deze services wordt gegenereerd, is anoniem en omvat geen persoonlijke gegevens over uzelf. De anonieme informatie die met het gebruik van deze services is verzameld, wordt op geen enkele wijze samengevoegd met persoonsgegevens die u met uitdrukkelijke toestemming met ons heeft gedeeld. De mogelijkheid van de provider om de informatie over uw bezoeken aan onze websites, die met deze services is verzameld, te gebruiken en te delen, wordt beperkt door de gebruikersvoorwaarden en het privacybeleid van de provider. Om een beter begrip te krijgen van hoe deze providers de anonieme data, verzameld op onze websites, kunnen gebruiken, zou u als voorbeeld Googles beleid op dit vlak kunnen nalezen. U kunt er ook voor kiezen te worden gevrijwaard van Google-advertenties, door uw privacy-instellingen aan te passen.

Als u nog vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact op met de Autobedrijf van Spundel via https://vansprundel.nl/contact-gegevens/